1.- Promotor del sorteig.

La Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en endavant, l’‘Organitzador’), amb domicili al carrer Roc Boronat, 117, 3ª planta, 08018, Barcelona i amb C.I.F. número G-65760431, organitza el “Sorteig” a través de la iniciativa mSchools, per promocionar l’ús de la plataforma “Toolbox”.
mSchools és una iniciativa de mEducation impulsada per l’Organitzador en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i GSMA Ltd per ajudar a alumnes i docents a integrar tecnologies digitals a les aules i centres escolars.

2.- Àmbit d’aplicació

2.1. Participants. Podran participar al sorteig tots aquells docents dels centres educatius de Catalunya participants al programa mSchools que estiguin registrats a la plataforma “Toolbox”. (en endavant, els “participants”).
Per poder participar al sorteig serà necessari que els participants realitzin, com a mínim, una valoració d’una app educativa a la plataforma Toolbox.
Els administradors de la plataforma Toolbox es reserven el dret de despublicar una valoració si no compleix els criteris de qualitat formal.
En total es lliuraran dos (2) premis: Un (1) premi a una valoració feta per Android i un (1) altre premi a una valoració feta per iOS.
No podran participar al sorteig els treballadors de l’Organitzador, els seus familiars i les persones relacionades amb totes aquelles persones que col·laboren amb la gestió del present sorteig.

2.2. Àmbit temporal del sorteig. El període de participació s’iniciarà el dia 28 de juny a les 12:00 hores i finalitzarà el proper 23 de setembre a les 23:59 hores.
L’Organitzador es reserva el dret de cancel·lar anticipadament el sorteig, modificar o allargar el període de participació, sempre que aquesta circumstància sigui comunicada, com a mínim, amb un preavís de vint-i-quatre (24) hores pels mateixos mitjans per on es comuniquen les bases del present Sorteig,
Conseqüentment, tant sols podran participar al sorteig i optar al premi aquelles persones que, a més de complir amb els requisits indicats a l’apartat 2.1, compleixin amb l’àmbit temporal del sorteig.

3. Objectiu.
El sorteig es realitza amb l’objectiu de promocionar l’ús de la plataforma “Toolbox”.

4. Premis.
Els premis d’aquest sorteig consisteixen en una tauleta Android i una tauleta iOS (en endavant, els “premis”). La garantia dels premis seran les dels fabricants.
Ni els fabricants dels Premis ni l’Organitzador es fan responsables de la sostracció o la pèrdua dels Premis, que sota cap circumstància seran prorrogables, bescanviables ni reemborsables.

5. Mecànica del sorteig.
La participació al sorteig no requereix la realització de cap procediment específic, simplement és necessari complir amb els requisits de l’apartat 2. Les presents bases estaran publicades a la web d’mSchools (http://mschools.mobileworldcapital.com/es/) (en endavant, el “lloc web”) durant tot el període de duració del sorteig,
La participació al sorteig de forma fraudulenta o incomplint qualsevol de les regles i condicions previstes a aquestes bases i acceptades pels participants quan formalitzen el seu consentiment suposarà l’eliminació automàtica del participant i no tindrà cap dret a obtenir els premis.

6. Realització del Sorteig.
El sorteig es realitzarà el dia 25 de setembre a les oficines de l’Organitzador. Els guanyadors seran seleccionats a l’atzar per un treballador del programa mSchools amb la presència de tres testimonis, que formalitzaran una acta acreditativa del Sorteig per donar fe de que s’ha realitzat amb les màximes garanties.

7. Comunicació i entrega dels Premis.
L’Organitzador comunicarà als participants guanyadors que han guanyat el sorteig a través del correu electrònic que consti a la base de dades d’mSchools i que van facilitar en el seu moment quan es van registrar a la plataforma “Toolbox”.
S’entendrà que l’Organitzador ha realitzat les gestions oportunes per localitzar als guanyadors dels premis si transcorreguts set (7) dies naturals des de que se’ls ha contactat per correu aquests no contestin després de tres (3) avisos. En aquest supòsit, es repetirà el sorteig per escollir un altre guanyador. Si aquest tampoc contesta a la comunicació, el premi corresponent es quedarà desert, i es donarà a una entitat sense ànim de lucre de la ciutat de Barcelona o a qui l’Organitzador consideri oportú.
Una vegada confirmada l’acceptació dels premis, l’Organitzador publicarà al lloc web els noms dels guanyadors.
L’entrega es realitzarà mitjançant l’enviament dels premis al domicili o centre escolar on treballin els guanyadors, que hauran d’estar ubicats en territori espanyol.

8. Protecció de dades de caràcter personal.
L’Organitzador es compromet a complir en tot moment, en relació a totes les dades de caràcter personal a les que tingui accés amb motiu del present Sorteig, el Reglament (EU) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de les persones físiques amb el que respecta al tractament de les dades personals i la lliure circulació de les dades, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals i la resta de disposicions legals vigents, així com l’adopció de les mesures de seguretat que siguin oportunes.

9. Cessió de drets dels Participants i dels guanyadors
L’Organitzador es reserva l’opció de reproduir i difondre el nom i cognoms dels guanyadors del sorteig per diferents mitjans incloent, a títol enunciatiu que no limitatiu, les xarxes socials d’mSchools o altres canals de comunicació que es consideri adients.

10. General
a. La participació al present sorteig suposa el coneixement i acceptació de les presents bases i el criteri de l’Organitzador per a la resolució de qualsevol incidència.
b. La participació en el present sorteig és gratuïta, sense cost per al participant, excepte els inherents a la utilització d’Internet, que seran al seu càrrec.
c. L’Organitzador es reserva el dret d’efectuar qualsevol canvi, suspendre, cancel·lar o modificar aquest sorteig sempre que al seu criteri hi hagi una causa que ho justifiqui, inclòs l’incompliment dels nivells de participació previstos en el moment d’elaborar el sorteig, sense que això suposi un deure d’indemnització de cap tipus.
d. L’Organitzador es reserva el dret de deixar fora del present sorteig a aquells participants, i si és el cas els guanyadors, que realitzin una utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases, faciliti dades falses o no veraces o, en general, que no compleixi amb alguna de les condicions aquí establertes o no acceptin el seu contingut.
e. Les presents bases seran accessibles a través del lloc web de mSchools